Báo cáo vi phạm

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, văn bản, hoặc các tài liệu khác được phát hành công khai thông qua Dịch vụ Zalo, vi phạm quyền của bạn, quyền của bất cứ bên thứ ba nào hoặc vi phạm quy định pháp luật, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Một thông báo được xem là hợp lệ nếu có đầy đủ các thông tin sau:

  • Tiêu đề: [Báo cáo Vi Phạm]
  • Thông tin định danh bên khiếu nại (họ tên, số CMND/CCCD/Hộ Chiếu & Cơ quan cấp, Email, Số điện thoại)
  • Thông tin vi phạm (văn bản, ảnh chụp, link, video….)

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà chúng tôi nhận được theo quy định Điều khoản sử dụng của Zalo và quy định của pháp luật. Mọi Thông báo vi phạm phải được gửi tới Zalo tại địa chỉ:

Người nhận: Bộ phận pháp lý Zalo - Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
E-mail: feedback@zalo.me


Handle infringements

If you believe that any Contents, documents, or other materials are published through the Zalo Service, including a link infringes your rights, any third party’s rights or applicable law, please notify us of this infringement. A notification is valid if it contains at least following information:

  • Subject: [Infringement Notification]
  • Claimant’s Identity (Full name, ID/Passport Number & Issuance Office, Email, Phone Number)
  • Description of infringement (text, images, links, videos etc)

We will handle each infringement Notification received in accordance with Zalo's Terms of Use and the provisions of law. An infringement Notification must be sent to us at:

Recipient: Zalo Legal Department - VNG Corporation
Address: Z06 No.13 Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
E-mail: feedback@zalo.me